Adatkezelési tájékoztató

Tartalomjegyzék

I. Általános információk

1. Az Adatkezelő neve, címe, elérhetőségei (továbbiakban: Szolgáltató):

2. Alapelvek

II. Biztonsági intézkedések

1. Munkavállalókkal szemben alkalmazott biztonsági intézkedések

2. Védelmi intézkedések

3. Biztonsági intézkedések során alkalmazott elve

III. Adatkezelés

1. Adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, adattovábbítás

1.1. Termékvásárlás

2. Érintett jogai

2.1. Törlés

2.2. Tájékoztatás

2.3. Visszajelzés

2.4. A Felhasználó hozzáférési joga

2.5. A helyesbítéshez való jog

2.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog

2.7. A tiltakozáshoz való jog

2.8. Adathordozhatósághoz való jog

3. Adattovábbítás

4. Adatvédelmi incidens kezelése

5. Korlátozások

6. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

IV. Jogérvényesítési lehetőségek

1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek

1.1. Panaszügyintézés helye adatvédelmi sérelmek esetén

1.2. Panaszügyintézés módja

1.3. Jogérvényesítési lehetőségek

2. Jogvita

V. Tájékoztató a Cookie-k (Sütik) használatáról

I. Általános információk

1. Az Adatkezelő neve, címe, elérhetőségei:

Cégnév: Tóthné Lukács Anita egyéni vállalkozó
Székhely: 4600 Kisvárda, Bolgár utca 20.
Levelezési cím: 4551 Nyíregyháza, Magyar utca 72.
Képviselő: Tóthné Lukács Anita
Nyilvántartási szám: 33593727
Adószám: 66299912-1-35
Ügyfélszolgálati elérhetősége:
Link: http://tamasekszer.hu/menu/elerhetosegek
E-mail: tamasekszer@gmail.com
Tárhely szolgáltató adatai:
Cégnév: FastComet Inc
Székhely: USA, Inc Suite 300 – #846 350 Townsend Street San Francisco, CA 94107 
Elérhetőség: https://www.fastcomet.com/contacts
A Szolgáltatónál adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor.

2. Alapelvek

A Szolgáltató jelen tájékoztatóval és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR rendeletben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését, többek között a honlapot Felhasználók, mint érintettek tájékoztatási kötelezettségét.
Jelen tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak a Szolgáltató által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó részére továbbított adatokról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbítás jogalapjáról.
A Szolgáltató vásárlóinak személyes adatait csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulásával, vagy szerződés teljesítéséhez, továbbá jogi kötelezettség teljesítéséhez kezel. A Szolgáltató az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.
A személyes adatok kezelése során a Szolgáltató az alábbi elveket veszi figyelembe:

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a Felhasználó számára átlátható módon kell végezni;
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezelik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • Pontosság: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
 • Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely a Felhasználók azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a GDPR rendeletben az Érintett jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel;
 • Integritás és bizalmas jelleg kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Elszámoltathatóság: A Szolgáltató felelős az alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

II. Biztonsági intézkedések

1. Védelmi intézkedések
A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza:
– az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára nem tárhatóak fel;
– a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el;
– a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;
– a Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja;
– a Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja.
A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató – összhangban a hatályos informatikai szabályzatának előírásaival – az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:
– az adatkezelés során használt számítógépek a Szolgáltató tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír a Szolgáltató;
– a kezelt adatokhoz minden esetben érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal lehet hozzáférni;
– az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül;
– amennyiben valamely adatkezelés jogalapja megszűnt, úgy az adat véglegesen törlésre kerül oly módon, hogy az adat újra vissza nem nyerhető;
– a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről a Szolgáltató folyamatosan gondoskodik;
– mindent megtesz annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

2. Biztonsági intézkedések során alkalmazott elvek
A Szolgáltató a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve; fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
A Szolgáltató jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy jóváhagyott GDPR tanúsítási mechanizmushoz nem csatlakozott.
Az adatok fizikai tárolásának helye a Szolgáltató székhelye, valamint a Szolgáltató tárhely szolgáltatója.

 

III. Adatkezelés

1. Adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, adattovábbítás
A Szolgáltató, mint a www.tamasekszer.hu oldal üzemeltetője a honlapon történő vásárlás során az alábbi táblázatban meghatározott adatokat kéri be. A bekért adatokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének jelen szabályzatban tesz eleget.
A honlapon értékesítésre kínált termékek megvásárlása nincs regisztrációhoz kötve, de az alábbi adatok megadása indokolt, ezeket jelen tájékoztatónknak megfelelően kezeljük.

1.1. Termékvásárlás Adatkategória Adatkezelés célja Adatvédelem jogalapja Időtartam Adattovábbítás Név
Kapcsolattartás és beazonosítás
Szerződés teljesítésének feltétele
A számla kiállításának évét követő 8 év
Tárhely szolgáltató; Futárszolgálat e-mail cím
Kapcsolattartás és beazonosítás
Szerződés teljesítésének feltétele
A teljesítést követő 5 év (elévülési idő)
Tárhely szolgáltató telefonszám
Kapcsolattartás és beazonosítás
Szerződés teljesítésének feltétele
A teljesítést követő 5 év (elévülési idő)
Tárhely szolgáltató; Futárszolgálat Számlázási név
Megrendelt termékről számla készítése
Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése, Áfa tv. 169 §
A számla kiállításának évét követő 8 év
Tárhely szolgáltató; Szállítási cím
Megrendelt termék kiszállítása
Szerződés teljesítésének feltétele
A teljesítést követő 5 év (elévülési idő)
Tárhely szolgáltató; Futárszolgálat
Személyes adatok kezelésére a Szolgáltatónál csak akkor kerül sor, ha ez a jelen Tájékoztató alapján nyújtott szolgáltatás nyújtásához és törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
A honlap böngészéséhez és a vásárláshoz regisztrációra nincs szükség.

2. Érintett jogai
2.1. Törlés
A Felhasználó a személyes adatok indokolatlan és késedelem nélküli törlését kérheti – személyesen vagy írásban elektronikus levél megküldésével, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Szolgáltató nem törli azokat az adatokat, melyek tárolására jogszabályi előírás miatt köteles. Figyelemmel arra, hogy a vásárlás során a Szolgáltató számlát állít ki a Felhasználó részére, a számlán szereplő név és cím, továbbá a vásárlás dátuma, teljesítés dátuma, vásárolt termék valamint összege a számlázó programban és a számlán azt követően is megmaradnak, ha a Felhasználó vagy annak valamely adatai törlésre kerülnek, a Számviteli törvényben meghatározott kötelezettség teljesítésének ideig.

2.2. Tájékoztatás
A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltatótól személyesen, vagy írásban tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés módjáról, zárolásáról, törléséről, a kezelt adataival kapcsolatos bármilyen intézkedésről felvilágítást kérni. A Felhasználó bármikor kérheti a Szolgáltatót, hogy személyes adataiba betekinthessen.

2.3. Visszajelzés
A Felhasználó jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 

2.4. A Felhasználó hozzáférési joga
A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokat a regisztrálást követően a visszaigazoló e-mailben a Felhasználó rendelkezésére bocsátja.

2.5. A helyesbítéshez való jog
A Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor módosítást kezdeményezzen a Szolgáltató által kezelt adataiban. Ezt a Szolgáltató elérhetőségein, telefonon, postai vagy elektronikus levélben teheti meg.

2.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog
A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A Szolgáltató az érintett Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

2.7. A tiltakozáshoz való jog
A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen az alábbi esetekben: • az adatkezelés közérdekű vagy a Szolgáltatóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges – jelenleg ilyen szükség nem áll fenn – vagy
• az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a
Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
A Felhasználó által a Szolgáltató részére átadott személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljával.
A Felhasználó adatainak módosítását, törlését, az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásának bejelentését bármikor kezdeményezheti elektronikus levél megküldésével a Szolgáltató központi e-mail címére. A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül – illetve ha jelen szabályzat ennél rövidebb időtartamot határoz meg, az ott meghatározott időtartamon belül – köteles válaszolni a Felhasználó levelére, illetve kérésének – amennyiben az a jogszabályban rögzített jogaival összeegyeztethető – eleget tenni.
A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a kezelt adatokkal profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.

2.8. Adathordozhatósághoz való jog
A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltató abban az esetben, ha az adat kezelése a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és adatkezelés automatizált módon történik. A Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a Szolgáltatót, hogy közvetlenül továbbítsa személyes adatait a másik adatkezelőnek. Ezen jogosultsága nem áll fenn a Felhasználónak, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, továbbá ezen joga nem érintheti mások jogait és szabadságait.

3. Adattovábbítás

 • A weboldal működése során a tárhely szolgáltatást az alábbi vállalkozás látja el: Az adatfeldolgozó neve: Shoptsie Ltd. Az adatfeldolgozó címe: England WC2H 9JQ, Covent Garden, 71-75 Shelton Street
 • A Szolgáltató külsős könyvelővel nem áll szerződéses kapcsolatban, az adatok továbbítására külsős könyvelő részére nem kerül sor.

 

4. Adatvédelmi incidens kezelése

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
A Szolgáltató amint tudomására jut valamely, általa kezelt adat vonatkozásában történt adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a Felhasználó jogaira és szabadságaira nézve.
Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közli.
A Szolgáltató adatvédelmi incidens tapasztalása esetén a Felhasználót haladéktalanul, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Felhasználó jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. A Szolgáltató a tájékoztatóban leírja, hogy milyen jellegű adatvédelmi incidens történt, valamint az érintett Felhasználónak szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.
Az adatvédelmi incidens felismerését követően a Szolgáltató megvizsgálja, hogy az összes megfelelő technológiai védelmi és szervezési intézkedés végrehajtásra került-e, egyrészt az adatvédelmi incidens haladéktalan megállapítása, másrészt a felügyeleti hatóságnak történő bejelentés és az érintett sürgős értesítése érdekében. Ennek érdekében a Szolgáltató képviseletében eljáró ügyvezető a tagokat, az adatokat kezelő valamennyi személyt, valamint külsős IT szakértőt az incidens értesülését követő 24 órán belül összehívja az incidens keletkezési okának megállapítására, az elvégzett és elvégzendő cselekvési tervek kidolgozására és a későbbi incidensek elkerülése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

5. Korlátozások
A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

6. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
A Szolgáltató az adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet.
E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

 • az adatkezelő neve és elérhetősége;
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése; olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
 • ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők.

 

IV. Jogérvényesítési lehetőségek

1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek

1.1. Panaszügyintézés helye adatvédelmi sérelmek esetén
A Felhasználó a Szolgáltató adatkezelési tevékenységével kapcsolatos Felhasználói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Tóthné Lukács Anita EV, 4600 Kisvárda, Bolgár utca 20. e-mail: tamasekszer@gmail.com

1.2. Panaszügyintézés módja
Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

1.3. Jogérvényesítési lehetőségek
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ügyfélszolgálat@naih.hu, 036-13911400, www.naih.hu)

2. Jogvita
Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást is kezdeményezhet a területileg illetékes Járásbíróság, illetve Törvényszék előtt.

V. Tájékoztató a Cookie-k (Sütik) használatáról

A www.tamasekszer.hu honlap cookie-kat használ, az alábbi rész a cookie-k használatát, illetve azok kezelésének és törlésének módját írja le.
Mi a cookie?
A számítógép merevlemezéről egy weboldalra megküldött információkat nevezzük “cookie”-nak. Ezek nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé tételéhez. A cookie-k segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, bevásárlókosárba helyezett termékeket vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat).
Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy a weboldal milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként).
Hogyan törölhetők a cookie-k?
A legtöbb internet böngésző kezdetben arra van beállítva, hogy elfogadja a cookie-kat. Megváltoztathatja a beállításokat, hogy blokkolja a cookie-kat, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor cookie-kat állítanak be az eszközén. Számos módja van a cookie-k kezelésének. Kérjük nézze meg a böngésző információkat vagy a segítség oldalt, ha többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról.
Ha kikapcsolja a honlap által használt cookie-kat, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő használatához szükségesek.
Ha különböző eszközöket használ a weboldal megtekintésére (pl. számítógép, okostelefon, táblagép, stb.) legyen biztos, hogy minden egyes böngésző azokon az eszközökön az Ön cookie igényeinek megfelelően van beállítva.
Cookie-k fajtái
a) Szigorúan szükséges cookie-k – Ezek a cookie-k a weboldal használatához szükségesek, lehetővé teszik a weboldal funkcióinak igénybe vételét, például a weboldal biztonságos részeihez való hozzáférést. Ezek nélkül a kért szolgáltatásokat, nem tudjuk nyújtani.
b) Teljesítmény cookie-k – Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a
weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat. A cookie-k által gyűjtött információk általánosak és névtelenek. Csak a weboldal működésének javítására használhatók.
c) Funkció cookie-k – Ezek a cookie-k lehetővé teszik a felhasználó választásainak rögzítését (például megadott név, nyelv vagy régió) és bővített, személyre szabott funkciók használatát teszik lehetővé. Az ezen cookie-k által gyűjtött információk névtelenek is lehetnek és nem alkalmasak a más weboldalak látogatásának követésére.
d) Célzott vagy reklám cookie-k – Ezek a cookie-k a felhasználó és érdeklődési körének megfelelő reklámok megjelenítéséhez használhatók. Ezekkel meghatározható egy reklám megjelenítési alkalmainak száma, valamint felmérhető a reklámkampányok hatékonysága. Megjegyzik egy weboldal látogatását és az információkat megosztják más szervezetekkel, például a reklám közzétevőjével. Általában a célzott vagy reklám cookie-k a weboldalt üzemeltető szervezet által nyújtott funkciókhoz kapcsolódnak.
Milyen cookie-kat használ a www.tamasekszer.hu weboldal?
A személyre szabott felhasználói élmény biztosításához ez a weboldal cookie-kat használ.
Ahányszor belép az oldalra, az számítógépjére cookie-kat küld, illetve azokhoz fér hozzá. A használt cookie-k listáját lásd alább:
Felugró ablakok kezelésére használunk funkció cookie-kat, élettartama 24 hóra, ez saját cookie.
A használt készülék típusának meghatározása használunk funkció cookie-kat, valamint a munkamenet azonosítására. Pl. PHPSESSID, ami az Ön egyedi session cookie-jának azonosításához szükséges weboldalunkon, ez saját cookie.
A weboldal látogatottságának követésére használunk teljesítmény és reklám cookie-kat, munkamenet és állandó cookie-kat, ez 3-ik fél cookie-ja. Pl. __utma, __utmb, __utmc, __utmz, amelyek Google Analytics cookie-k. A szolgáltatás során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A google adatvédelmi elveiről bővebb információt itt olvashat: http://policies.google.com/technologies/ads.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.
Consent cookie: Egyike a legegyszerűbb és legnépszerűbb, sütihasználatra vonatkozó figyelmeztető bővítményeknek. 2012 óta folyamatosan fejlesztett és támogatott bővítmény.
My_Soldigo_Session cookie: indenképpen szükséges, munkamenet süti.
NID cookie: egy egyedi azonosítót tartalmaz, amelyet a Google az Ön preferenciáinak – például az előnyben részesített nyelv (pl. a magyar), a keresési találatok megjeleníteni kívánt száma (pl. 10 vagy 20), vagy, hogy bekapcsolja-e a Google Biztonságos keresés szűrőt – és egyéb adatainak tárolására használ.
XSRF-TOKEN cookie: A cross-site request forgery meggátolására elmentett süti. Élettartama 1 nap.
Display cookie consent: A felhasználó cookie-hozzájárulását tárolja az aktuális domainhez.
Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések, személyre szabott szolgáltatás nyújtása.
Az adatkezelés jogalap: az érintett hozzájárulása, illetve az oldalt üzemeltető jogos érdeke.
Az érintettek köre: a www.tamasekszer.hu oldal látogatói
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig tart. A perzisztens cookiek lejárati ideje változó általában 1-5 nap. El alól kivételek a google analytics által használt cookiek, amik jóval hosszabb lejárati idővel dolgoznak. Jelen Jogi Nyilatkozat elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k használatát elfogadhatja a webböngészőben megadott beállításokkal is. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
Alapbeállításként minden böngésző engedi a sütik használatát. Ha törölni akarja oldalainkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük, tájékozódjon az alábbi linkeken attól függően, hogy milyen böngészőt használ:

 • Google Chrome
 • Firefox
 • Microsoft Internet Explorer 11
 • Microsoft Internet Explorer 10
 • Microsoft Internet Explorer 9
 • Microsoft Internet Explorer 8
 • Safari

Felhívjuk figyelmét, hogy sütik tiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek, vagy a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.
Debrecen, 2018. május 25.

0
  0
  Kosár
  A kosarad üres :( Vissza a boltba